Jdi na obsah Jdi na menu
 

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

 

Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny

Projekt programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II.) 

Identifikační kód projektu DG20P02OVV019

 

Řešitelská pracoviště:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i. (VÚKOZ)

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (FSv ČVUT)

 

Délka trvání projektu: 1. 3. 2020 - 31. 12. 2022

 

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na problematiku praktických přístupů územní ochrany historické kulturní krajiny (HiKK). 

Návrh projektu naplňuje Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví; Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými hodnotami.

Především jde o naplnění následujících dílčích tematických priorit výše uvedeného Specifického cíle č. 2.1:

b) výzkum a vývoj nástrojů pro identifikaci, dokumentaci a evidenci nemovitého a movitého kulturního dědictví s využitím nových technologií, které posílí integraci ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti a zvýší aktivní podíl na rozvoji národní identity jako součásti evropského kulturního prostředí;

f) výzkum a vývoj metodik a nástrojů pro identifikaci kulturních hodnot krajiny a pro hledání prosperity kulturní krajiny, pro zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury, pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury.

 

Cíle projektu:

Cílem výzkumu je prohloubení povědomí a zabezpečení ochrany hodnot historické kulturní krajiny (HiKK), jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv. Projekt navazuje na předchozí výzkum v oblasti HiKK a má dva hlavní cíle:

1) ověřit praktickou využitelnost typologie historické kulturní krajiny ČR na správních územích obcí s rozšířenou působností (identifikovat a dokumentovat hodnoty historické kulturní krajiny, definovat památkový zájem a možnosti památkové ochrany na vybraných krajinných celcích) a připravit navazující metodické nástroje k identifikaci a klasifikaci krajinných hodnot, využitelné v oblasti památkové péče a spolupracujících oborů

2) prakticky ověřit a prezentovat inovativní přístupy, směřující k participativním způsobům interpretace problematiky památkových hodnot a péče o HiKK.