Jdi na obsah Jdi na menu
 

METODIKA

METODIKA

 

Projekt se zaměřuje na problematiku praktických přístupů územní ochrany HiKK. Vychází z hypotézy, že lze využít typologii historické kulturní krajiny ČR vytvořenou v rámci projektu NAKI II DG16P02MO34 pro vymezování jednotek a celků HiKK na správních územích obcí s rozšířenou působností (SÚ ORP) a v návaznosti na praktické zkušenosti z terénu bude možno připravit navazující inovativní metodické nástroje k praktickému využití typologie v oblasti památkové péče a spolupracujících oborů a prezentovat sledovanou problematiku. SÚ ORP představují významnou územní jednotku veřejné správy. V rámci SÚ ORP jsou aktuálně zpracovávány územní studie krajiny, vycházející z  ÚAP a dalších podkladů a průzkumů. Tyto studie jsou koncepčním podkladem pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině pro správní obvod obce s rozšířenou působností.

Řešení bude probíhat ve dvou problémově orientovaných etapách (viz kapitola B. III. 9):

 

1. etapa:

Ověření praktické využitelnosti typologie historické kulturní krajiny ČR na vybraných částech území

 

Cílem je ověřit praktickou využitelnost typologie historické kulturní krajiny ČR na správních územích obcí s rozšířenou působností (identifikovat a dokumentovat hodnoty historické kulturní krajiny, definovat památkový zájem a možnosti památkové ochrany na vybraných krajinných celcích) a připravit navazující metodické nástroje k identifikaci a klasifikaci krajinných hodnot, využitelné v oblasti památkové péče a spolupracujících oborů.

Metodický postup bude vycházet z „Typologie historické kulturní krajiny ČR“, metodiky vytvořené v rámci projektu NAKI II DG16P02MO34. Základní metodické kroky budou zahrnovat heuristiku podkladů, terénní průzkum zaměřený na identifikaci a dokumentaci kulturně historických hodnot, vymezení jednotek HiKK územně vymezujících vybraný celek HiKK v rámci SÚ ORP, definování předmětu památkového zájmu a možností ochrany historické kulturní krajiny v rámci celku HiKK, shrnutí a zobecnění získaných poznatků z praktického ověřování národní typologie, prezentování výsledků etapy vč. metodiky a grafických výstupů s využitím GIS (blíže viz kapitola B. III. 9). Výsledky budou uplatnitelné především na národní úrovni. Mohou mít i mezinárodní přesah, zejména v oblasti implementace mezinárodních úmluv, dotýkajících se krajiny jako součásti kulturního dědictví.

Na řešení I. etapy se budou podílet odborní pracovníci VÚKOZ i ČVUT. Do řešení etapy budou zapojeni další externí odborní pracovníci, především z NPÚ – památkáři specializující se na krajinu. Jedná se o významné odborníky dlouhodobě působící v oblasti památkové péče Ing. arch. Karla Kuču (úvazek na ČVUT), Ing, Marka Erlicha (DPP). Dále o památkáře specialisty Mgr. Ondřeje Malinu, Ph.D. (DPP), Mgr. Jarmilu Huškovou – Šimáňovou, Dis. (DPP), Ing. Aleše Rudla (DPP) a Ing. Milenu Andrade – Dneboskou (DPP), jejichž úloha bude spočívat v konzultacích a vyhodnocení odborných dat, dále ve spolupráci při získávání a vyhodnocení výsledků terénního průzkumu, definování předmětu památkového zájmu a možností ochrany historické kulturní krajiny a v přispění do plánovaných výstupů. Vše bude probíhat ve spolupráci s odbornými pracovníky VÚKOZ a ČVUT, což napomůže oboustranné výměně poznatků a zkušeností.

 

2. etapa:

Interpretace památkových hodnot historické kulturní krajiny a prezentace problematiky odborné a laické veřejnosti.

Cílem je prakticky ověřit a prezentovat inovativní přístupy, směřující k participativním způsobům interpretace problematiky památkových hodnot a péče o HiKK.

Základní metodické kroky budou zahrnovat heuristiku podkladů a dat z oblasti interpretace a prezentace památkových hodnot HiKK; přípravu interpretačního plánu pro vybraný celek historické kulturní krajiny; jeho naplnění vč. zajištění participace místní komunity; prezentování výsledků založením internetových stránek projektu, uspořádáním odborných konferencí a výstavy, vč. kritického katalogu. Výsledky budou uplatnitelné především na národní úrovni. Budou mít i mezinárodní přesah, zejména v oblasti implementace mezinárodních úmluv, dotýkajících se krajiny jako součásti kulturního dědictví.

Na řešení II. etapy se budou podílet odborní pracovníci VÚKOZ i ČVUT. Kolektiv památkářů jmenovitě uvedený v první etapě doplní Bc. Anna Svobodová (DPČ) a Mgr. Květa Jordánová, Ph.D. (DPP), které mají zkušenosti s edukací a prezentací kulturního dědictví. Těžiště jejich práce bude spočívat v oblasti participace s místní komunitou a při společném naplnění plánovaných výstupů, při jejichž formulování získá multioborově zaměřený výzkumný tým bezprostřední zpětnou vazbu.