Jdi na obsah Jdi na menu
 

AKTIVITY

AKTIVITY

 

ŘEŠENÉ AKTIVITY PROJEKTU V ROCE 2020

Rok 2020 je prvním rokem řešení projektu. Postupně bylo zahájeno řešení v obou etapách projektu, a to čtyřmi aktivitami v rámci etapy I. a dvěma aktivitami v rámci etapy II. Z tohoto počtu bude v letošním roce řešení naplněno u jedné aktivity (Aktivita 2002A01) a u pěti aktivit rozpracováno.

 

Etapa I.:

Ověření praktické využitelnosti typologie historické kulturní krajiny na vybraných částech území

1. 3. 2020 - 31. 12. 2022

Cílem je ověřit praktickou využitelnost typologie historické kulturní krajiny ČR na správních územích obcí s rozšířenou působností (identifikovat a dokumentovat hodnoty historické kulturní krajiny, definovat památkový zájem a možnosti památkové ochrany na vybraných krajinných celcích) a připravit navazující metodické nástroje k identifikaci a klasifikaci krajinných hodnot, využitelné v oblasti památkové péče a spolupracujících oborů.

 

Aktivita 2001A01

Vyhledávání a prvotní prověření zájmových území HiKK v SÚ ORP Turnov.

V rámci aktivity jsou postupně vyhledávány a pracovně identifikovány typové jednotky HiKK v zájmových lokalitách správního území obce s rozšířenou působností (SÚ ORP) Turnov. Studované území bylo osidlováno postupně. Nejúrodnější části náleží k starým sídelním typům Hercynica. Rozlohou však převládá vrcholně středověká sídelní krajina, přecházející na severu k pozdní středověké sídelní krajině. Z hlediska reliéfu se jedná o velice pestrou a rozmanitou krajinu, zahrnující v rámci jednoho správního území obce s rozšířenou působností nebývalou koncentraci deseti rámcových krajinných typů, z nichž v plošném zastoupení dominují krajiny vrchovin Hercynica a krajiny skalních měst. Významným územním fenoménem je řeka Jizera vstupující do území v zaříznutém kaňonovitém údolí, které se postupně rozšiřuje do široké říční nivy. Dominantním pohořím je Ještědsko-kozákovský hřbet s vrcholem Kozákov (nadm. v. 744 m). Typickou dominantou CHKO Český ráj, do které území ORP z části zasahuje, je čedičový vrchol Trosky se stejnojmennou hradní zříceninou. Až na několik zemědělsky velkovýrobně obhospodařovaných částí vyniká zdejší krajina množstvím kulturně-historických stop, estetickou atraktivností a harmonickým měřítkem.

V roce 2020 byly analyzovány shromážděné prameny a mapové podklady s ohledem na historicko-krajinářské aspekty a na hledání charakteristik, které představují znaky jednotlivých typů HiKK. Metodickým východiskem řešení je Typologie historické kulturní krajiny České republiky Metodika s osvědčením č. 203 Ministerstva kultury, odboru výzkumu a vývoje, ze dne 18. 6. 2020, č. j. MK 40137/2020 OVV, sp. zn. MK-S 16383/2015 OVV. Prověřování se týkalo celého správního území ORP Turnov s částečnými přesahy v okrajových částech. Tak byly na území ORP vedle lokalit s přítomností různorodých znaků, nalezeny segmenty krajiny, které mají výraznost, ucelenost a soustředěnost znaků určitého krajinného typu. Zájmová území s výraznou koncentrací znaků HiKK jsou dále studována a analyzována, probíhá identifikace jednotek a celků HiKK, s využitím současných a archivních historických map, odborné literatury, GISových registrů, územně analytických podkladů, územně plánovacích podkladů a studií, ale i vlastních terénních průzkumů. Pracovně vymezené jednotky a celky daných typů HiKK jsou dále prověřovány z dostupných dat leteckého snímkování a na vybraných lokalitách dokumentovány v terénu. Postupně je analyzována jejich kulturně historická a památková hodnota a integrita.

Identifikované jednotky HiKK jsou postupně přiřazovány k daným typům HiKK a v pracovní přípravě je mapa identifikovaných zájmových jednotek a celků HiKK. Na území ORP jsou nalézány ucelené části krajiny s charakteristickými znaky krajinných typů náležející především do kategorie krajin komponovaných (např. v okolí Sychrova, Malé Skály, Svijan apod.) a organicky vyvinutých (části s dochovanou strukturou sídel a přiléhajících plužin, nacházející se převážně na území CHKO Český ráj, krajiny ovocných sadů, turistické krajiny provázané s fenoménem skalních měst i další). Pracovně vymezené jednotky historické kulturní krajiny budou dále zhodnoceny a upřesněny ve svém územním rozsahu. Následně bude zpracována přehledová mapa celků HiKK v území ORP Turnov.

 

Aktivita 2001A02

Vyhledávání a prvotní prověření zájmových území HiKK v SÚ ORP Kutná Hora.

V rámci aktivity jsou identifikovány jednotky historické kulturní krajiny v území ORP Kutná Hora. Metodickým východiskem pro identifikaci jednotlivých typů je Typologie historické kulturní krajiny České republiky Metodika s osvědčením č. 203 Ministerstva kultury, odboru výzkumu a vývoje, ze dne 18. 6. 2020, č. j. MK 40137/2020 OVV, sp. zn. MK-S 16383/2015 OVV. Modelovým územím je celý SO ORP Kutná Hora.

V roce 2020 byly analyzovány geoprostorové databáze dostupné pro celé území ČR (CORINE Land Cover, ZABAGED, Geonames, data z geoportálu Inspire spravovaného Cenií) s ohledem na historicko-krajinářské aspekty území a na hledání krajinných znaků, které reprezentují znaky jednotlivých typů historické kulturní krajiny. Takto vyhledaná základní data byla zpřesněna studiem starých map (zejména 1, 2. a 3. vojenské mapování a starých leteckých snímků) a studiem vybrané literatury, v této fázi zejména opět s ohledem na syntetická díla (Atlas krajiny ČR, Akademický atlas českých dějin, Český historický atlas). Excerpovány byly podklady z databází Národního památkového ústavu a Agentury ochrany přírody a krajiny. Rovněž byla vyhledána relevantní územně plánovací dokumentace pro celé ORP, v našem případě Územně analytické podklady ORP Kutná Hora.

Na základě výše uvedených podkladů byly pracovně vymezeny jednotky historické kulturní krajiny v celém území SO ORP Kutná Hora s částečnými přesahy v okrajových částech. Krajina ORP Kutná Hora je v severovýchodní rovinaté části ohraničená řekou Labe a úbočím výběžku Železných hor. Je to území starosídelní krajiny s intenzivně využívanou zemědělskou krajinou. Plošně rozsáhlejší, jižní část SO ORP Kutná Hora ohraničená na jihozápadě zaříznutým tokem Sázavy a náležející do Hornosázavské pahorkatiny je odlišná, a to jak z hlediska osídlení, reliéfu i způsobu využití území. Jedná se o krajinu vrcholně středověké kolonizace Hercynica s převažujícím lesozemědělským využitím. Na území ORP jsou nalézány ucelené části krajiny s charakteristickými znaky rozdílných krajinných typů. Výrazné celky komponované krajiny jsou Novodvorsko (součást KPZ Žehušicko) a území Roztěž – Vysoká. Krajina v okolí měst Kutná Hory (zapsaného dnes na seznamu památek UNESCO) a Kaňk byla dlouhodobě ovlivňována hornickou činností spojenou s těžbou stříbra a dalších kovů, můžeme zde tedy vymezit krajinu hlubinné těžby. Řada znaků se koncentruje v údolí Vrchlice, kde můžeme vymezit hned několik typů historické kulturní krajiny (za zmínku stojí hned několik asociativních krajin: bojiště bitvy u Malešova, Sion a Jan Roháč z Dubé, krajina spojená s Jaroslavem Vrchlickým; ale i organicky vyvinutá krajina kolem přehrady Vrchlice a řady mlýnů). V jižní části území, zhruba mezi Zbraslavicemi a Zručí nad Sázavou jsou zachovány staré panské dvory a na ně navázané struktury zemědělské krajiny, můžeme tedy zřejmě hovořit o krajině vrchnostenských dvorů. Podél Sázavy se vyskytuje turistická krajina a v přesahu na dolním toku v zájmovém území krajina hradišť. V okolí Uhlířských Janovic je krajina obor a lesů (zachovalé struktury Ratajské obory, komplex Morány – Kamenná Lhota) a stopy rybniční a industriální krajiny.

 

Aktivita 2001A03

Vyhledávání a prvotní prověření zájmových území HiKK v SÚ ORP Poděbrady.

V rámci aktivity jsou vyhledávány jednotky historické kulturní krajiny (HiKK) daného typu v zájmových lokalitách, které budou předběžně ověřeny v terénu. Modelovým územím je SO ORP Poděbrady. Krajina je reprezentativním územím starosídelní krajiny Polabí (Středolabská tabule) s intenzivně využívanou zemědělskou krajinou. Její struktura nese silné stopy hospodaření 19. století s rušením rybníků, regionální specializací zemědělské výroby a historických průmyslových staveb. V některých částech je silně pozměněna velkovýrobním socialistickým hospodařením, v některých částech však překvapivě zůstaly stopy dochovanosti historické krajinné struktury. Zachovány jsou také významné stopy starší kultivace krajiny, kterými je např. rybniční soustava na Dymokursku. Těžišti území jsou Poděbrady, Městec Králové a Dymokury, v sídelní struktuře venkovské krajiny převládají návesní vesnice ortogonální i neortogonální a též parcelační vsi.

První etapa prací v roce 2020 byla věnovaná prověření zájmového území HiKK – analýzám pramenů a mapových děl s ohledem na historicko-krajinářské aspekty území a na hledání takových znaků, které obecně představují znaky jednotlivých typů. Vyhledání cenných částí HiKK se týkalo celého území SO ORP Poděbrady tak, aby výsledky práce bylo možno promítnout i do ÚAP ORP. Metodickým východiskem řešení je Typologie historické kulturní krajiny České republiky Metodika s osvědčením č. 203 Ministerstva kultury, odboru výzkumu a vývoje, ze dne 18. 6. 2020, č. j. MK 40137/2020 OVV, sp. zn. MK-S 16383/2015 OVV. Tak byly na území ORP vedle lokalit s přítomností různorodých znaků, nalezeny segmenty krajiny, které mají výraznost, ucelenost a soustředěnost znaků určitého krajinného typu. Jedná se o Dymokursko s historickou rybniční soustavou, se strukturou zemědělské krajiny vázané na zámek, hospodářské dvory a vesnice s dochovanou urbanistickou strukturou a s významnými hodnotami přírodními. Dalším územím s dochovanou strukturou zemědělské krajiny je západní část Chlumeckého panství v Královéměstecké tabuli. V tomto území je dochována řada stop historického vývoje území, historických objektů, krajinných a sídelních struktur, identifikovatelných jak z písemných pramenů, tak z dochovaných archivních map. Zásadní a mimořádně cennou částí krajiny je Obora Kněžičky (Žehuňská obora) s návazností na další části Chlumeckého panství. Drobnějším segmentem (asociativní) krajiny s mimořádnými krajinnými hodnotami je krajina Libického luhu s historií Slavníkovského hradiště.

 

Aktivita 2001A04

Vyhledávání a prvotní prověření zájmových území HiKK v SÚ ORP Prachatice

V rámci aktivity jsou vyhledávány a identifikovány typové jednotky HiKK v zájmových lokalitách ORP Prachatice. Typologicky se na daném území jedná o krajinu vrchovin Hercynika, prostoupenou krajinami výrazných svahů a skalních horských hřebenů. Lesozemědělská a lesní krajina náleží k vrcholně a pozdně středověké sídelní krajině Hercynika. Je to krajina s členitým terénem, s množstvím lokálních dominant a proměnlivou krajinnou scénou. Do oblasti zasahuje Českokrumlovská vrchovina, členitá vrchovina s erozně denudačním reliéfem, místy s výraznými projevy geologické struktury, rozčleněným hlubokými údolími přítoků Blanice a Vltavy, a Prachatická hornatina, plochá hornatina rozčleněná výraznými tektonickými kotlinami a hlubokými údolími převážně v povodí Blanice a Vltavy. Dynamice terénu odpovídá mozaikovitost vegetačního krytu s množstvím lesů, lesíků a prvků nelesní zeleně. Směrem jihozápadním se terén zdvihá k okraji Šumavy a v krajinných panoramatech se projevují výrazné horizonty. Krajina vyniká estetickou atraktivností a harmonickým měřítkem.

První etapa prací v roce 2020 byla věnovaná prověření zájmových území, analýzám pramenů a mapových podkladů s ohledem na historicko-krajinářské aspekty a na hledání charakteristik, které představují znaky jednotlivých typů HiKK. Prověřování se týkalo celého území SO ORP Prachatice, aby výsledky práce bylo v budoucnu možno zohlednit v územně analytických podkladech ORP Prachatice. Metodickým východiskem řešení je Typologie historické kulturní krajiny České republiky Metodika s osvědčením č. 203 Ministerstva kultury, odboru výzkumu a vývoje, ze dne 18. 6. 2020, č. j. MK 40137/2020 OVV, sp. zn. MK-S 16383/2015 OVV. Zájmová území jsou studována a analyzována, probíhá identifikace jednotek a celků HiKK, s využitím současných a archivních historických map, odborné literatury, GISových registrů, územně analytických podkladů, územně plánovacích podkladů a studií, ale i vlastních a původních terénních průzkumů. Identifikované jednotky a celky daných typů HiKK jsou dále operativně prověřovány na základě družicového a leteckého snímkování a na vybraných lokalitách pak přímo v terénu, je postupně analyzována jejich kulturně historická a památková hodnota a integrita.

Identifikované jednotky HiKK jsou přiřazovány k daným typům HiKK a v pracovní přípravě je mapa identifikovaných zájmových jednotek a celků HiKK. Na území ORP jsou nalézány mnohdy ještě ucelené a dochované části krajiny s charakteristickými znaky daných krajinných typů. Jedná se především o identifikované jednotky zájmové krajiny dochovaných soustav vesměs radiálního typu plužiny, v malebně strukturované krajině při historických trasách Zlaté stezky (s místně dochovanými stopami po historickém rýžování zlata v povodí Blanice a Zlatého potoka), v okolí obcí Záblatí, Mlynářovic, Křišťanovic, Řepešína, Krejčovic, Hlásné Lhoty, Perlovic, Sviňovic, Koryta, Rohanova, Leptače, Frantol, Jelemeku, Lažíštěk, Nebahov a Kralovic.

Další identifikovanou a analyzovanou jednotkou HiKK v rámci ORP je také významně rázovitý a komplexní celek krajiny poutních míst, svatovojtěšským kultem spjaté s významnou historickou osobností a zároveň malebné krajiny s dochovanými systémy plužiny v okolí obcí Vlachova Březí, Lštění, Libotyně, Budilova, Bolíkovic, Setěchovic, Uhřic, Doubravy, Horního a Dolního Kožlí a Mojkova.

V rámci aktivity zaměřené na vybraný celek HiKK v rámci SO ORP Prachatice, s předpokladem implementace v rámci aktivit 2101A08 a 2102A03, proběhly jak analytické práce s mapovými podklady a dostupnou ikonografií, tak i průzkumy in situ na vybraném modelovém krajinném celku HiKK Netolická obora ve vazbě na zámek Kratochvíle. Podrobně a za využití historických map a lidarových analýz byly ověřeny dochované stopy bývalé renesanční lovecké obory, včetně dochovaných a zaniklých usedlostí a vsí v krajině zájmového území, byly zmapovány a jsou ověřovány jak původní hranice a relikty podezdívky oplocení obory. Dále byla identifikována a ověřena původní trasa dnes již jen částečně dochované stoky Krčínky, propojující soustavu mnoha desítek rybníků v rámci povodí několika potoků, formujících malebnou krajinnou scénu bývalé lovecké krajiny nad zámkem Kratochvíle.

 

 

Etapa II.:

Interpretace památkových hodnot historické kulturní krajiny a prezentace problematiky odborné a laické veřejnosti.

1. 5. 2020 - 31. 12. 2022

Cílem je prakticky ověřit a prezentovat inovativní přístupy, směřující k participativním způsobům interpretace problematiky památkových hodnot a péče o HiKK.

 

Aktivita 2002A01                                                                                                    

Heuristika podkladů a dat z oblasti interpretace a prezentace památkových hodnot HiKK a metodická příprava zpracování interpretačního plánu

V rámci aktivity byla zpracována rešerše literatury, webového prostředí a způsobů interpretace památkových hodnot historické kulturní krajiny a bylo vybráno modelové území pro interpretaci v SÚ ORP Prachatice – bývalá Netolická obora. Dále byly shromážděny odborné zdroje potřebné k interpretaci modelového území. Kromě toho byla navázána úzká spolupráce s místními subjekty a jednotlivci, kteří se budou podílet na interpretaci území (pracovníci Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích, Správy státního zámku Kratochvíle, MAS Blanský les – Netolicko, MAS Rozkvět, ZŠ Netolice, pan Ladislav Brašnička, celoživotní amatérský badatel o Netolické oboře atd.). Rovněž byl vypracován interpretační plán ve spolupráci s Ústavem pro interpretaci místního dědictví (Michalem Medkem), jehož hlavním cílem bylo navržení takových způsobů interpretace, které budou směřovat k participativní ochraně území bývalé Netolické obory. Cílovou skupinou jsou kromě návštěvníků zvenčí místní obyvatelé, okrajově pak žáci místní základní školy, do budoucna i dalších škol z regionu.

 

Aktivita 2002A02                                                                

Příprava konference a dalších plánovaných výstupů 2. etapy

V roce 2020 proběhla první fáze obsahové a organizační přípravy plánované konference pro širší odbornou veřejnost s tématem historické kulturní krajiny, kterou garantuje pro rok 2021 ČVUT. Aktuální epidemiologická situace v současné době neumožňuje definitivně plánovat přesný termín konference, která proběhne v případě příznivé epidemiolocké situace ve výukovém středisku FSv ČVUT v Telči. Bude jednodenní a budou na ní prezentovány dosažené výsledky v analýzách historických kulturních krajin s výstupy vedoucími k praktickým způsobům a přístupům k územní ochraně historické kulturní krajiny. Pozornost bude mj. věnována uplatnění těchto výsledků v činnosti orgánů památkové péče a v prezentaci hodnot kulturního dědictví odborné i laické veřejnosti. Důležitou cílovou skupinou pro zprostředkování výstupů výzkumu budou pracovníci státní památkové péče, Národního památkového ústavu, Agentury ochrany a přírody a krajiny ČR a také studenti vysokých škol zabývajících se krajinným a územním plánováním a památkovou péčí. V případě přetrvávající nevyhovující epidemiologické situace, která by znemožnila kontaktní setkání, bude konference připravena on-line. V rámci přípravných prací byla v roce 2020 diskutována i tato alternativní forma a hledány technické možnosti její realizace. Mezi konferenčními příspěvky bude v rámci garantujícího pracoviště zvoleno téma pro recenzovaný článek, který bude zpracován v průběhu roku 2021 a dle svého tématu nabídnut některému z recenzovaných časopisů. Příprava druhé plánované konference, kterou garantuje pro rok 2022 VÚKOZ a dalších plánovaných výstupů bude zahájena následně.